Chào mừng quý khách đã đến với Trang Thông tin điện tử Cục Thống kê TP.Cần Thơ - Địa chỉ: 8A Nguyễn Văn Cừ, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Trang chủ
           Giới thiệuv
Tin tức sự kiệnv
Lĩnh vực chuyên mônv
Ấn phẩm thống kê
Văn bản pháp lý
Văn bản của thành phố
Văn bản của Cục
Văn bản của Ngành
Văn bản của Nhà nước
Các chuyên mục
Luật Thống kê
Văn bản pháp lý - 23/12/2014

VĂN BẢN PHÁP LÝ

Số / Kí hiệu Ngày
ban hành
Trích yếu nội dung
9078/BKHĐT-NHNN-BTC-BCT 02/12/2014 Quy chế phối hợp trong Quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô
06/2014/TT-BKHĐT 14/10/2014 Thông tư hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 216/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư; Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 9 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành đối với thanh tra chuyên ngành thống kê
680/QĐ/BKHĐT 28/05/2014 Quyết định ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê của Tổng cục Thống kê
357/QĐ-TCTK 06/05/2014 Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Tổng cục Thống kê
10/CT-TTg 29/04/2014 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thống kê Bộ, ngành
275/QĐ-TCTK 14/04/2014 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch điều tra thong kê năm 2015 của Tổng cục thống kê
15/2014/QĐ-TTg 17/02/2014 Quyết định về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê Tổng hợp áp dung đối với Bộ, ngành
65/2013/QĐ-TTg 11/11/2013 Quyết định sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 54/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
945/QĐ-TCTK 24/09/2013 Quyết định phê duyệt Quy trình sản xuất thông tin thống kê cấp cao của Tổng cục Thống kê.
895/QĐ-TCTK 05/09/2013 Quyết định về việc thành lập Hội đồng và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành Thống kê
1397/QĐ-TTg 13/08/2013 Quyết định về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Đề án "Đổi mới đồng bộ hệ thống chỉ tiêu thống kê"
79/2013/NĐ-CP 19/07/2013 Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
34/2013/QĐ-TTg 04/06/2013 Quyết định ban hành Chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước
299/QĐ-TCTK 04/02/2013 Quy hoạch phát triển nhân lực Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020
13/QĐ-TCTK 07/01/2013 Chương trình hành động tăng cường Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013
1642/QĐ-BKHĐT 04/12/2012 Quyết định ban hành Chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê theo tiêu chuẩn các ngạch thống kê
677/QĐ-TCTK 29/11/2012 Quyết định ban hành Chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê
08/2012/TT-BKHĐT 07/11/2012 Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
628/QĐ-TCTK 05/11/2012 Quyết định ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2013-2015
07/2012/ TT- BKHĐT 22/10/2012 Thông thư quy định nội dung Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia; Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới cấp tỉnh, huyện, xã
587/QĐ-TCTK 22/10/2012 Quyết định về việc xây dựng kế hoạch, quản lý, tổ chức đào tạo bỗi dưỡng và cấp chứng chỉ các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn các ngạch thống kê
803/QĐ-TTg 28/06/2012 Quyết định về việc phê duyệt Chương trình điều tra thống kê quốc gia
289/TCTK-VTKE 19/04/2012 Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của Tổng cục Thống kê (Kèm theo Công văn số 289/TCTK-VTKE ngày 19 tháng 4 năm 2012 của Tổng cục Thống kê)
161/QĐ-TCTK 12/04/2012 Quyết định về việc Ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử Tổng cục Thống kê
02/2012/TT-BKHĐT 04/04/2012 Thông tư Quy định năm 2010 làm năm gốc thay cho năm gốc 1994 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh
395/QĐ-BKHĐT 30/03/2012 Quyết định về việc công bố Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
395/QĐ-BKHĐT 30/03/2012 Quyết định về việc công bố Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
07/2012/NĐ-CP 09/02/2012 Nghị định Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành
602/BKHĐT-TCTK 09/02/2012 Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (Kèm thông Công văn số 602/BKHĐT-TCTK ngày 9 tháng 02 năm 2012)
1803/QĐ-TTg 18/10/2011 Quyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030
56/2011/QĐ-TTg 14/10/2011 Quyết định về việc ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia
1075/QĐ-BKHĐT 26/07/2011 Quyết dịnh về việc phê duyệt Chương trình ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông của Hệ thống thống kê nhà nước đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020
28/2011/QĐ-TTg 17/05/2011 Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam
77/2010/QĐ-TTg 30/11/2010 Về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
54/2010/QĐ-TTg 24/08/2010 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
415/QĐ-TCTK 14/06/2010 Quyết định về việc phê duyệt "Kế hoạch xây dựng Chiến lược Phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2025"
43/2010/QĐ-TTg 02/06/2010 Quyết định về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia
39/2010/QĐ-TTg 11/05/2010 Quyết định ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam
263/QĐ-TCTK 05/05/2010 Quy chế quản lý và thực hiện các Chương trình, Dự án của Tổng cục Thống kê có sử dụng nguồn tài trợ nước ngoài
312/QĐ-TTg 02/03/2010 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê
03/2010/NĐ-CP 13/01/2010 Nghị định của Chính phủ Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
03/2009/TTLT-BNV-BKH&ĐT 24/06/2009 Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với công chức ngành thống kê
676/QĐ-BKH 25/05/2009 Quyết định Về việc phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư
45/2009/QĐ-TTg 27/03/2009 Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chức làm công tác thống kê
04/2003/QH11 17/06/2003 LUẬT THỐNG KÊ
40/2004/NĐ-CP 13/02/2004 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê
141/2002/QĐ-TTg 21/10/2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ: Phê duyệt Định hướng phát triển thống kê Việt Nam đến năm 2010
28/1998/CT-TTg 19/08/1998 CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ: Về tăng cường và hiện đại hoá công tác thống kê
Các bái khác
Luật 01/2021/QH15 sửa đổi Luật Thống kê năm 2021 - 08/12/2021
NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 95/2016/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỐNG KÊ - 29/11/2021
100 câu hỏi - đáp về Luật Thống kê 2015 - 30/11/2016
Các Nghị định, Quyết định của Chính phủ và của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thi hành Luật Thống kê 2015 - 28/07/2016
Luật Thống kê 2015 - 16/06/2016