Chào mừng quý khách đã đến với Trang Thông tin điện tử Cục Thống kê TP.Cần Thơ - Địa chỉ: 08A Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Trang chủ
Giới thiệuv
Tin tức sự kiệnv
Lĩnh vực chuyên mônv
Ấn phẩm thống kê
Văn bản pháp lý
Văn bản của thành phố
Văn bản của Cục
Văn bản của Ngành
Văn bản của Nhà nước
Liên hệ
Sơ đồ
Các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý
Các Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý của Cục Thống kê thành phố Cần Thơ - 03/11/2016

 

   Ngày 25/11/2020, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký Quyết định:

   - Số 136/QĐ-CTK, về việc giao phụ trách đối với ông Nguyễn Ngọc Đàng, giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng phụ trách, Chi cục Thống kê quận Ô Môn, Cục Thống kê TP Cần Thơ. QĐ có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2020. 

   Ngày 25/11/2020, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký Quyết định:

   - Số 134/QĐ-CTK, về việc bổ nhiệm và kéo dài thời giian đến tuổi nghỉ hưu ông Lai Cần, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Cục Thống kê TP Cần Thơ. QĐ có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2020. 

   Ngày 25/11/2020, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký Quyết định:

   - Số 133/QĐ-CTK, về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Phạm Thị Hà, giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Cục Thống kê TP Cần Thơ. QĐ có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2020. 

   Ngày 25/11/2020, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký Quyết định:

   - Số 127/QĐ-CTK, về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Bá Tấn, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Thu thập thông tin Thống kê, Cục Thống kê TP Cần Thơ. QĐ có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2020. 

   Ngày 25/11/2020, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký Quyết định:

   - Số 126/QĐ-CTK, về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Từ Văn Giao, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Thu thập thông tin Thống kê, Cục Thống kê TP Cần Thơ. QĐ có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2020.  

   Ngày 25/11/2020, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký Quyết định:

   - Số 125/QĐ-CTK, về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Minh Hường, giữ chức vụ Trưởng phòng Thu thập thông tin Thống kê, Cục Thống kê TP Cần Thơ. QĐ có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2020. 

   Ngày 25/11/2020, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký Quyết định:

   - Số 121/QĐ-CTK, về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn bà Trần Thị Bích Huyền, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Thống kê Xã hội, Cục Thống kê TP Cần Thơ. QĐ có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2020. 

   Ngày 25/11/2020, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký Quyết định:

   - Số 120/QĐ-CTK, về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Ngọc Chương, giữ chức vụ Trưởng phòng Thống kê Xã hội, Cục Thống kê TP Cần Thơ. QĐ có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2020. 

   Ngày 25/11/2020, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký Quyết định:

   - Số 115/QĐ-CTK, về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Lệ Quyên, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Thống kê Kinh tế, Cục Thống kê TP Cần Thơ. QĐ có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2020. 

   Ngày 25/11/2020, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký Quyết định:

   - Số 114/QĐ-CTK, về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Hồ Bình Tuy, giữ chức vụ Trưởng phòng Thống kê Kinh tế, Cục Thống kê TP Cần Thơ. QĐ có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2020. 

   Ngày 25/11/2020, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký Quyết định:

   - Số 112/QĐ-CTK, về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn bà Vũ Thị Hoa, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Thống kê Tổng hợp, Cục Thống kê TP Cần Thơ. QĐ có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2020.

   Ngày 25/11/2020, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký Quyết định:

   - Số 111/QĐ-CTK, về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Ngọc Ẩn, giữ chức vụ Trưởng phòng Thống kê Tổng hợp, Cục Thống kê TP Cần Thơ. QĐ có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2020.

   Ngày 27/3/2020, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký Quyết định:

   - Số 27/QĐ-CTK, về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Ngọc Ẩn, giữ chức vụ Trưởng phòng Thống kê Tổng hợp, Cục Thống kê TP Cần Thơ. QĐ có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2020.

   Ngày 10/3/2020, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thống kê đã ký Quyết định:

   - Số 401/QĐ-TCTK, về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Đăng Thanh Phong, giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê TP Cần Thơ. QĐ có hiệu lực kể từ ngày 16/3/2020.

   Ngày 21/01/2020, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký Quyết định:

   - Số 06/QĐ-CTK, về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ bà Nguyễn Cúc Xuân, đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. QĐ có hiệu lực kể từ ngày ký.

   Ngày 30/12/2019, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký Quyết định:

   - Số 100/QĐ-CTK, về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Đặng Thanh Phong, giữ chức Phó Chi cục trưởng, Chi cục Thống kê quận Thốt Nốt. QĐ có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

   Ngày 27/12/2019, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký các Quyết định:

   - Số 89/QĐ-CTK, về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Lê Văn Dương, giữ chức Chi cục trưởng, Chi cục Thống kê huyện Phong Điền. QĐ có hiệu lực từ ngày 15/01/2020.

  - Số 90/QĐ-CTK, về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Thanh Nhàn, giữ chức Phó Chi cục trưởng, Chi cục Thống kê huyện Vĩnh Thạnh. QĐ có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

  - Số 99/QĐ-CTK, về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trần Ngọc Chương, giữ chức Chi cục trưởng, Chi cục Thống kê quận Ô Môn. QĐ có hiệu lực từ ngày 15/01/2020.

    Ngày 24/7/2019, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký Quyết định:

   - Số 47/QĐ-CTK, về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Trần Thị Bích Huyền, giữ chức Phó trưởng phòng Thống kê Thương mại. QĐ có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2019.

   - Số 48/QĐ-CTK, về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Vũ Thị Hoa, giữ chức Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính. QĐ có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2019.

    Ngày 22/5/2019, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký Quyết định:

   - Số 33/QĐ-CTK, về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trần Minh Hường, giữ chức Trưởng phòng Thống kê Công nghiệp-Xây dựng. QĐ có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2019.

    Ngày 26/12/2018, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký các Quyết định:

   - Số 138/QĐ-CTK, về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Viết Thái, giữ chức Phó trưởng phòng Thống kê Nông nghiệp. QĐ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019.

  - Số 139/QĐ-CTK, về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Từ Văn Giao, giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Cờ Đỏ. QĐ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019.

    Ngày 30/5/2016, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký Quyết định:

   - Số 42/QĐ-CTK, về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Phạm Anh Đào, giữ chức Phó Chi cục trưởng, Chi cục Thống kê quận Bình Thủy.

   Ngày 21/10/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký các Quyết định:

   - Số 708/QĐ-TCTK, về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Lê Ngọc Bảy, giữ chức Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Cần Thơ.

   - Số 709/QĐ-TCTK, về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trần Văn Dũng, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Cần Thơ.

   - Số 710/QĐ-TCTK, về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Phát, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Cần Thơ.

     Ngày 26/10/2016, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký các Quyết định:

   - Số 88/QĐ-CTK, về việc điều động bổ nhiệm ông Lai Cần, giữ chức Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Cục Thống kê thành phố Cần Thơ.

   - Số 89/QĐ-CTK, về việc giao ông Phan Thanh Nghĩa, giữ chức Quyền Trưởng phòng Thanh tra Thống kê, Cục Thống kê thành phố Cần Thơ.

     Ngày 27/12/2016, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký các Quyết định:

   - Số 120/QĐ-CTK, về việc bổ nhiệm lại ông Trần Hồ Bình Tuy, giữ chức Trưởng phòng Thương mại, Cục Thống kê thành phố Cần Thơ.

   - Số 121/QĐ-CTK, về việc bổ nhiệm lại bà Phạm Thị Hà, giữ chức Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Cục Thống kê thành phố Cần Thơ.

     Ngày 18/4/2017, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký Quyết định:

   - Số 28/QĐ-CTK, về việc điều động, bổ nhiệm ông Mai Minh Trí, giữ chức Phó Chi cục trưởng, Chi cục Thống kê quận Ninh Kiều, Cục Thống kê thành phố Cần Thơ, từ ngày 01/5/2017.

     Ngày 18/4/2017, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký Thông báo:

   - Số 247/TB-CTK, về việc giao ông Dương Văn Khởi, Phó Chi cục trưởng điều hành, Chi cục Thống kê quận Ninh Kiều, Cục Thống kê thành phố Cần Thơ, từ ngày 01/5/2017. 

     Ngày 26/5/2016, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký Quyết định:

   - Số 43/QĐ-CTK, về việc bổ nhiệm ông Phan Thanh Nghĩa, Quyền Trưởng phòng Thanh tra Thống kê, giữ chức Trưởng phòng Thanh tra Thống kê, Cục Thống kê thành phố Cần Thơ kể từ ngày 01/6/2017.

     Ngày 26/01/2018, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký Quyết định:

   - Số 02/QĐ-CTK, về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Dương Minh Tấn, giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Thới Lai, Cục Thống kê thành phố Cần Thơ. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2018. 

     Ngày 20/3/2018, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký Quyết định:

   - Số 17/QĐ-CTK, về việc giao ông Mai Minh Trí, Phó Chi cục trưởng phụ trách điều hành Chi cục Thống kê quận Ninh Kiều, Cục Thống kê thành phố Cần Thơ. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2018.

     Ngày 30/3/2018, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký Quyết định:

   - Số 36/QĐ-CTK, về việc điều động và bổ nhiệm ông Đinh Trạng Nguyên, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê quận Cái Răng, giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Thống kê quận Bình Thủy, Cục Thống kê thành phố Cần Thơ. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 30/3/2018.

      Ngày 30/3/2018, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký Quyết định:

   - Số 37/QĐ-CTK, về việc điều động và bổ nhiệm ông Phan Thanh Nghĩa, Trưởng phòng Thanh tra Thống kê, giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Thống kê quận Cái Răng, Cục Thống kê thành phố Cần Thơ. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 30/3/2018.

     Ngày 30/3/2018, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký Quyết định:

   - Số 38/QĐ-CTK, về việc điều động và bổ nhiệm ông Trần Ngọc Ẩn, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê quận Bình Thủy, giữ chức Trưởng phòng Thanh tra Thống kê, Cục Thống kê thành phố Cần Thơ. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 30/3/2018. 

     Ngày 20/6/2018, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký Quyết định:

   - Số 72/QĐ-CTK, về việc bổ nhiệm lại ông Lê Đăng Thanh Phong, giữ chức Trưởng phòng Thống kê Dân số - Văn xã, Cục Thống kê thành phố Cần Thơ. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018.

     Ngày 28/7/2018, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký Quyết định:

   - Số 86/QĐ-CTK, về việc thôi giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê quận Ninh Kiều đối với ông Dương Văn Khởi. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2018.

 

[Chi tiết]
1 / 1
Thông báo
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2021
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 02/2021
Quyết định số 163/QĐ-CTK, ngày 31/12/2020 về Phân công công tác của BLĐ Cục
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2021
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2020
Thông cáo báo chí Tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn TP.Cần Thơ
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2020
Quyết định số 401/QĐ-TCTK ngày 10/3/2020 Về việc bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Thống kê TP Cần Thơ
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 02/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2020
Nghị định số 103/2018/NĐ-CP ngày 07/8/2018 của Chính phủ Quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Cần Thơ
Nghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 19/7/2017 quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ
Tin video
Đang online: 4219
Hôm nay: 2072
Hôm qua: 16457
Tuần này: 18529
Tuần trước: 118165
Tháng này: 1960978
Tháng trước: 544238
Tất cả: 16455399
Trang Thông tin điện tử Cục Thống kê TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 08A Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (0710) 3734 641 Email: cantho@gso.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Lê Ngọc Bảy - Cục trưởng Cục Thống kê TP. Cần Thơ